Menu

IPARD Hibe Projelerine Başvurmak İçin Gereken Detaylar

IPARD HİBE PROJELERİNE BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ OLANLAR:

1.Başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve imzalama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).
2. Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı;
Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek veya Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda uzmanlık üzerine ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalıdır, Veya;Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet dökümü,veya;Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösteren belge ibraz edilmelidir.

IPARD HİBE PROJELERİNE KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ ?

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin varlığı halinde, diğer tüm koşullar sağlansa dahi destek almak amacıyla başvurulamaz.
(a) Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanlar, malvarlığı veya işlerinin yönetimi atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edilenler,
(b) Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi yükümlülüğü bulunup ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,
(c) Hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik,
ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap veya rüşvet suçlarından kesin hüküm giymiş olanlar,
(d) Başvuru aşamasında, proje uygulama ve uygulama sonrası dönemde TKDK tarafından kara listeye alınanlar,
(e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

IPARD HİBE PROJELERİNDE DESTEK MİKTARI NASIL BELİRLENİR?

* Faydalanıcı tarafından, alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydı ile; bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini Kamu Katkısı temsil eder .
!! Destek miktarı 101tedbiri(“Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar ve tedbirler kapsamında) hariç diğer tedbirler ve alt tedbirler için %50 yi geçemez!!!
Ancak,101 tedbiri için destek miktarı aşağıdakilere göre destek miktarı artar veya azalır;
* Başvuru sahibi başvuru sunulduğu tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin sahip olduğu tarımsal işletmelere yatırımlar için Kamu Katkısı %55 dir.
* Dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere yatırımlar için Kamu Katkısı %60 dir.
* Başvuru sunulduğu tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin (gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve imzalamaya yetkili kişi) sahip olduğu dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere ait yatırımlar için Kamu Katkısı %65 dir.

UYGUN HARCAMA TUTARI NELERİ KAPSAR ?

* Yapım işleri
* Makine-ekipman alımı
* Hizmet Alımı
* Görünürlük Harcamaları

UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR NELERDİR?

Aşağıdaki harcamalar IPARD Programı kapsamında uygun değildir:
(a) Çerçeve Anlaşmanın 26. maddesinde yer aldığı şekilde vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve yükleri ve/veya eş etkiye sahip vergiler
(b) Mülkiyetin kiracılara geçip geçmediğine bakılmaksızın arazi ve mevcut binaların alımı, kiralanması veya finansal kiralanması;
(c) Cezalar, mali cezalar ve mahkeme giderleri;
(d) İşletme maliyetleri;
(e) İkinci el makine ve ekipman;
(f) Banka ücretleri, teminat maliyetleri ve benzer ücretler;
(g) Diğer salt mali harcamaların yanı sıra IPARD Avro hesabıyla ilgili her türlü para birimi dönüşüm masrafları, harçlar ve kur kayıpları;
(h) Ayni katkılar;
(i) Zirai üretim haklarının, hayvanlar, yıllık bitkilerin satın alınması ve bunların ekilmesi;
(j) Bakım, amortisman ve kira giderleri;
(k) Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personelin maaşları.
Bu fıkranın (b) ve (d) bentlerinin istisnası olarak, bu bentlerde belirtilen kalemler “yerel kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması” ile “üretici gruplarının kurulmasına destek” tedbirleri kapsamında uygun olabilir.

Seçilen Tedbirlere Göre Uygun Harcama Tutarları Tablodaki Gibidir.

Mandıracım Reklam

Haftanın Videosu / REKLAM

Mandıracım gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen e-posta bültenimize kayıt olun.

HAFTANIN GÖRSELİ