Menu

IPARD Başvuru için Gerekli Belgeler

BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER :
101 TEDBİRİ ( Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılması) İÇİN GEREKLİ ORTAK BELGELER

BELGE NO BELGE ADI
1. Nüfus Cüzdanın Kopyası/Nüfus Kayıt Örneği
2. Noter Onaylı İmza Sirküleri
3. Vadesi Geçmiş Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge
4. Vadesi Geçmiş Prim Borcu Olmadığına Dair Belge/Sistemde Kaydı Bulunmadığına Dair Resmi Yazı
*5. Mesleki Yeterlilik Belgesi
6. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi
7. Hayvan Kayıt Sistemi Belgesi
8. Çalışma İzni Belgesi/Hayvancılık İşletmeleri Faaliyet Belgesi
9. İşletme Belgesi
*10. Başvuru sahibi yatırımın gerçekleştirileceği taşınmazın sahibi değilse
sağlaması gereken belgeler
11. Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi
12. Banka/Tarım Kredi Kooperatifi Niyet Mektubu
13. Yatırımın Uygulama Alanına Ait Koordinat Bilgilerini Gösteren Belge
14. Müflis Olmadığına ve Konkordato İlan Etmediğine İlişkin Belge
15. Banka Hesap Bilgileri Tanımlama Formu
16. Adli Sicil( Sabıka) Kaydı
17. Tarımsal İşletmenin Son Aya Ait Aylık Prim ve Hizmet Dökümü
18. Tüzel Kişiliğin Ortaklık Yapısını ve Hisse Oranlarını Gösteren Belge
19. Faaliyet Belgesi

NOT : Yukarıda ismi geçen belgeler dışında :
Sadece Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler İçin Gereken Belge (Broiler Üretimi) ; “Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” veya “Geçici Faaliyet Belgesi” veya “Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin Ve Lisans Belgesi AlınmasınaGerek Olmadığına Dair Resmi yazıdır.

5. Mesleki Yeterlilik Belgeleri Neleri Kapsar?

1-Başvuru sahibinin (gerçek kişinin/tüzel kişiliklerde bir daimi çalışanının); başvuru yapılan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans,yüksek lisans, doktora diploması ya da

2-Tarım veya ilgili uzmanlık dalında en az 3 yıllık tecrübesini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden almış olduğu hizmet dökümü ya da

3-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden
Hayvan Kayıt sistemine en az 3 yıllık kaydını gösteren belge

10.Başvuru Sahibi Yatırım Adresinin Sahibi Değilse Olması Gereken Belgeler Nelerdir?

1- Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı taşınmaz üzerinde üst hakkına sahip olduğunu gösteren, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” VEYA

2-Sanayi Bölgelerinden alınmış arsa tahsis sözleşmesi VEYA

3-Maliye Bakanlığından alınmış “kullanım izni sözleşmesi VEYA

4-Başvuru sahibinin taşınmaz üzerinde intifa hakkına sahip olduğunu gösteren,

tapu sicil müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” (Bu belge sadece yatırımın
yapı ruhsatı gerektirmeyen yapım işlerini içermesi(mevcut binalarda yapılacak
esaslı olmayan tadilat işleri için) veya yapım işlerini içermemesi durumlarında
kabul edilebilir) VEYA

5- Noter onaylı kira sözleşmesi (Bu belge sadece yatırımın yapı ruhsatı gerektirmeyen yapım işlerini içermesi(mevcut binalarda yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için)veya yapım işlerini içermemesi durumlarında kabul edilebilir)

103 TEDBİRİ (Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Geliştirilmesi Ve Topluluk Standartlarına Yükseltilmesine Yönelik Yatırımlar ) İÇİN GEREKLİ ORTAK BELGELER

BELGE NO BELGE ADI
1. Nüfus Cüzdanın Kopyası/Nüfus Kayıt Örneği
2. Yetkili Kişilerin Noter Onaylı İmza Sirküleri
3. Vadesi Geçmiş Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge
4. Vadesi Geçmiş Prim Borcu Olmadığına veya Sistemde Kaydı olmadiğına dair resmi yazı
5. Mesleki Yeterlilik Belgesi
6. İşletme Belgesi
7. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
8. İlde Kapasite Fazlası Olmadığına Dair Belge
9. İşletme KOSGEB’e üye ise, KOBİ Bilgi Beyannamesi
10. İşletme KOSGEB’e üye değil ise, Aylık Prim ve Hizmet Dökümü veya Sistemde Kaydı Olmadığına Dair Resmi Yazı.
11. Kiralamaya ilişkin belge
12. Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi,
13. Banka/Tarım Kredi Kooperatifi Niyet Mektubu
14. Yatırımın Uygulama Alanına Ait Koordinat Bilgilerini Gösteren Belge
15. Eski Tesise Ait Koordinat Bilgilerini Gösteren Belge,
16. Banka Hesap Bilgileri Tanımlama Formu
17. Adli Sicil (Sabıka) Kaydı
18. Eksiklikler Listesi,
19. İşletmenin, Son Altı Aya Ait Aylık Prim ve Hizmet Dökümü veya Sistemde Kaydı Bulunmadığına Dair Resmi Yazı,
20. Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi
21. Kapasite Artırımına Gidecek ya da Yeni Kurulacak İşletmeler için Ön Kapasite Değerlendirme Raporu

103-1 ALT TEDBİRİ (Süt Ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması Alt Tedbiri)
a) Süt işleyen üretici örgütleri ortak Belgeler Dışında Kalan Olması Gereken Belgeler Süt İşleyen İşletmeler (Bütçe Kalemi 1) için Zorunlu Belgeler

BELGE NO BELGE ADI
1. Müflis Olmadığına ve Konkordato İlan Etmediğine İlişkin Belge
2. Faaliyet Belgesi
3. Tüzel Kişiliğin Ortaklık Yapısını ve Hisse Oranlarını Gösteren Belge
4. Mevcut İşletmeler için Kapasite Raporu,
5. Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi Alınmasına Gerek Olmadığına Dair Resmi Yazı
6. Üretim İzni Belgesi/Belgeleri

b) Süt Toplayan Üretici Örgütleri (Süt Toplama Merkezleri)(Bütçe Kalemi 2) için
Zorunlu Belgeler

BELGE NO BELGE ADI
1. Ekspertiz Raporu
2. 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanuna Göre Kurulmuş ÜreticiÖrgütünün Güncel Tüzüğü
3. 1163 Sayılı Kooperatif Kanununa Göre Kurulmuş Üretici Örgütünün AnaSözleşmesi
4. 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa Göre Kurulmuş Üretici Örgütünün Ana Sözleşmesi
5. 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa Göre Kurulmuş Üretici
Örgütünün Ana Sözleşmesi

103-2 Alt Tedbiri (Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Yatırımları ) için ortak Belgeler Dışında Kalan Olması Gereken Belgeler

BELGE NO BELGE ADI
1. İşletme Belgesi
2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
3. İlde Et Sektörüyle İlgili Kapasite Fazlası Olmadığına İlişkin Belge
4. Mevcut İşletmeler için Kapasite Raporu

103-3 Alt Tedbiri (Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması Tedbiri) İçin Ortak Belgeler Dışında Kalan Olması Gereken Belgeler

BELGE NO BELGE ADI
1. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi
2. Hal Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösterir belge
3. “Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” veya “Geçici Faaliyet Belgesi” veya “Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmasına gerek olmadığına dair resmi yazı”
4. Kapasite/Ekspertiz Raporu
5. Üretici Örgütü Belgesi
6. Faaliyet Belgesi
7. Tüzel Kişiliğin Ortaklık Yapısını ve Hisse Oranlarını Gösterir Belge
8. Yönetim Kurulu Karar Defterinin İlgili Kısmının Noter Onaylı Sureti
9. Üretim İzni Belgesi(ler) veya İşletme Kayıt Belgesi
10. Kapasite Artırımına Gidecek ya da Yeni Kurulacak İşletmeler için Ön Kapasite Değerlendirme Raporu (soğuk hava deposu içeren yatırımlarda, soğuk hava deposu için)

103-4 Alt Tedbiri (Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Yatırımları )İçin Ortak Belgeler Dışında Kalan Olması Gereken Belgeler:

BELGE NO BELGE ADI
1. Su Ürünleri Tesisi Çalışma İzin Belgesi
2. Üretim İzni Belgesi
3. Kapasite Artırımına Gidecek ya da Yeni Kurulacak İşletmeler için ÖnKapasite Değerlendirme Raporu
4. Su Ürünleri Sektörüyle İlgili Kapasite Fazlası Olmadığını Gösteren Belge
5. AB Müktesebatı Temelinde Gıda İşletmelerinin Sınıflandırılması ÇalışmasıNeticesinde Düzenlenen Eksiklikler Listesi

302 TEDBİRİ (Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Ve Geliştirilmesine Yönelik Yatırımlar) İÇİN GEREKLİ ORTAK BELGELER

BELGE NO BELGE ADI
1. Nüfus Cüzdanın Kopyası/Nüfus Kayıt Örneği
2. Noter Onaylı İmza Sirküleri
3. Vadesi Geçmiş Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge
4. Vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belge/ sistemde kaydı bulunmadığına dair resmi yazı
5. Mesleki Yeterlilik Belgesi
6. İşletme KOSGEB’e üye ise, KOBİ Bilgi Beyannamesi
7. İşletme KOSGEB’e üye değil ise, Aylık Prim Ve Hizmet Dökümü
8. Yatırımın Uygulama Alanına Ait Koordinat Bilgilerini Gösteren Belge
9. Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi
10. Kiralamaya İlişkin Belge
11. Banka/Tarım Kredi Kooperatifi Niyet Mektubu
12. Müflis Olmadığına ve Konkordato İlan Etmediğine İlişkin Belge
13. Banka Hesap Bilgileri Tanımlama Formu
14. Adli Sicil (Sabıka) kaydı
15. İşletmenin, Son Aya Ait Aylık Prim Ve Hizmet Dökümü
16. Tüzel Kişiliğin Ortaklık Yapısını ve Hisse Oranlarını Gösteren Belge

302-1 ALT TEDBİRİ (Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi Ve Geliştirilmesi) için Ortak Belgeler Dışında Kalan Olması Gereken Belgeler:
Arıcılık Kapsamındaki Yatırımlar İçin Gerekli Ekstra Belgeler

BELGE NO BELGE ADI
1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
2. Üretim İzni Belgesi
3. Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi
4. Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya “GeçiciFaaliyet Belgesi”veya “Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmasına gerek olmadığına dair resmi yazı
5. Arıcılık Kayıt Sisteminde Kayıtlı Olmak
6. Ana Arı Üretim İzni Belgesi

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kapsamındaki Yatırımlar için Gerekli Ekstra Belgeler

BELGE NO BELGE ADI
1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
2. Üretim İzni Belgesi
3. Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi
4. Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya “GeçiciFaaliyet Belgesi”veya “Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmasına gerek olmadığına dair resmi yazı
5. Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi
6. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Not :5 ve 6 nolu belgeler süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda da gerekli belgelerdir.

302-2 Alt Tedbiri (Yerel Ürünler Ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi) Ortak Belgeler Dışında Kalan Olması Gereken Belgeler:

a)Yerel Tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünleri ile Geleneksel El Sanatları Yatırımları Ortak Belgeler Dışında Kalan Olması Gereken Belgeler:

BELGE NO BELGE ADI
1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
2. Üretim İzni Belgesi
3. Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi
4. Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya “GeçiciFaaliyet Belgesi”veya “Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmasına gerek olmadığına dair resmi yazı

b)Yerel Tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünlerinin üretimi ve/veya paketlenmesine Yönelik başvurular için Ortak Belgeler Dışında Kalan Olması Gereken Belgeler:

BELGE NO BELGE ADI
1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
2. Çiftlik turizminin geliştirilmesi söz konusu olduğunda;Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi
3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
4. Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya “GeçiciFaaliyet Belgesi”veya “Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmasına gerek olmadığına dair resmi yazı
5. Üretim İzni Belgesi
6. Yatırımın Uygulama Alanına Ait Koordinat Bilgilerini Gösteren Belge

302-3 Alt Tedbiri (Kırsal Turizm) İçin Ortak Belgeler Dışında Kalan Olması Gereken Belgeler:

BELGE NO BELGE ADI
1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
2. Çiftlik turizminin geliştirilmesi söz konusu olduğunda;Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi
3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
4. Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya “GeçiciFaaliyet Belgesi”veya “Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmasına gerek olmadığına dair resmi yazı
5. Üretim İzni Belgesi
6. Yatırımın Uygulama Alanına Ait Koordinat Bilgilerini Gösteren Belge

302-4 Alt Tedbiri (Kültür Balıkçılığının Desteklenmesi) İçin Ortak Belgeler Dışında Kalan Olması Gereken Belgeler:

BELGE NO BELGE ADI
1. Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi
2. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi
3. Müflis Olmadığına ve Konkordato İlan Etmediğine İlişkin Belge

Mandıracım Reklam

Haftanın Videosu / REKLAM

Mandıracım gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen e-posta bültenimize kayıt olun.

HAFTANIN GÖRSELİ