Menu

DESTEKLENEN SEKTÖRLER YATIRIM LİMİTLERİ VE DESTEK ORANLARI

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Tarımsal İşletme ise, aşağıdaki sistemlere kayıtlı olmalıdır.

i. Çiftçi kayıt sistemi
ii. Hayvan kayıt sistemi
iii. Ulusal vergi sistemi

2.Yatırım aşağıda belirtilen illerde uygulanmalıdır.

3. Tarımsal İşletmeler Alt Tedbirlere Göre İse Şu Kriterleri Sağlamalıdır ;

101. Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılması tedbiri için :

1.101.1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Alt Tedbiri İçin :
a) Süt Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletme ise,
• En az 10, en fazla 120 süt ineği kapasitesine, veya
• En az 50, en fazla 500 süt veren koyun kapasitesine, veya
• En az 50, en fazla 500 süt veren keçi kapasitesine, sahip olmalıdır.
** Yaşayabilirlik Eşiğinin Hemen Altındaki 10 süt ineği kapasitesinden daha az
kapasiteye sahip işletmeler;7,8,9 baş süt ineği kapasitesine sahip olan tarımsal işletmeler yatırımın sonundaen az 10 baş süt ineği kapasitesine ulaşacağına ilişkin taahhütname sunmalıdır.

2.101.2 Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Alt Tedbiri İçin :
a) Kırmızı Et Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletme (Bütçe Kalemi 1) ise,
1- En az 30, en fazla 250 baş sığır kapasitesine veya
2- En az 100, en fazla 300 baş koyun kapasitesine veya
3- En az 100, en fazla 300 baş keçi kapasitesine sahip olmalıdır.
b) Kanatlı Eti Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletme (Bütçe Kalemi 2) ise
1- En az 5.000, en fazla 50.000 broiler/dönem kapasitesine veya
2-En az 1.000, en fazla 8.000 hindi/dönem kapasitesine sahip olmalıdır.

103 Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Geliştirilmesi Ve Topluluk Standartlarına Yükseltilmesine Yönelik Yatırımlar İçin:

1.103.1 Süt Ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması Alt Tedbiri İçin :

a) Süt işleyen üretici örgütleri için :

Günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.
* Günlük 25 tondan fazla kurulu işleme kapasitesine sahip olan işletme ise , yatırımın sonunda işleme tesisinin tamamında, ilgili AB hijyen standartlarını vesüt işleyen işletmeler tarafından uygulanabilir yapısal gereklilikleri sağlayacağına dair taahhütname sunmalıdır. Başvuru kabul edilirse söz konusu taahhüt yatırım sonunda belgelendirilmeli ve son ödeme talep paketi ile birlikte başvurunun yapıldığı İl Koordinatörlüğüne sunulmalıdır.
*Günlük 10 ton/gün’den daha az kurulu işleme kapasitesine sahip olan işletmeler ise, yatırım sonunda günlük en az 10 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olacağını ve “Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi”ni temin edeceğini taahhüt etmek koşuluyla başvuruda bulunabilir. Başvuru kabul edilirse söz konusu taahhüt yatırım sonunda belgelendirilmeli ve son ödeme talep paketi ile birlikte başvurunun yapıldığı İl Koordinatörlüğüne sunulmalıdır.

b)Süt Toplayan üretici örgütleri için :

1.Günlük en fazla 70 ton süt toplama kapasitesine sahip olmalıdır.
2.1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ya da 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ya da 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş olmalıdır.
3 .Üretici Örgütü bir yıldan fazla süre mevcut ve faaliyette olmalıdır.
4. Yatırımın sonunda süt toplama merkezinin tamamında AB hijyen standartları sağlanmalıdır.

2.103.2 Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Alt Tedbiri İçin :
Bütçe Kalemi 1 (Kırmızı Et İşleme ve Pazarlama)
a)Kesimhane ise;

I. Günlük en az 30 sığır ve 50 koyun/keçi cinsi, en fazla 250 sığır ve 2.000 koyun/keçi cinsi hayvan kesim kapasitesine, ya da
II. Sadece sığır kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 36, en fazla 500 hayvan kesim kapasitesine, ya da
III. Sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 290, en fazla 4.000 hayvan kesim kapasitesine sahip olmalı,

b)Et İşleme tesisi ise;

Günlük en az 0,5 Ton, en fazla 5 Ton günlük kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

c)Kombina ise;

– Kesimhane ve et işlemeye aynı anda başvurması durumunda, kesimhane ve et
işleme için istenen şartlara aynı anda sahip olmalıdır.

Bütçe Kalemi 2 (Kanatlı Eti İşleme ve Pazarlama)

Kesimhane ise;

Saatte en az 1.000 tavuk, en fazla 5.000 tavuk kesim kapasitesine, ya da saatte en az 100 hindi, en fazla 1.000 hindi kesim kapasitesine sahip olmalı,

Et İşleme Tesisi ise;

Günlük en az 0,5 Ton, en fazla 5 Ton kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

Kombina ise;

– Kesimhane ve et işlemeye aynı anda başvurması durumunda, kesimhane ve et
işleme için istenen şartlara aynı anda sahip olmalıdır

3.103.3 Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması Alt Tedbiri İçin:

Destek için başvuran işletme;

1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletme tanımı içinde yer almalı; yıllık çalışan sayısı 250 kişiyi
aşmamalı ve yıllık ciro ve/veya yıllık bilanço miktarı 40 milyon TL’yi aşmamalı.

2.Mevcut işletmeler için başvuru aşamasında ve yatırımın sonunda, yeni işletmeler için ise yatırımın sonunda soğuk hava depo kapasitesinin 10.000 metreküpü aşmaması gerekmektedir.

4.103.4 Su Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması Alt Tedbiri İçin:

Destek için başvuran İşletme :
• En az 100 ton/yıl, en fazla 800 ton/yıl yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu kurulu üretim kapasitesine sahip olmalıdır,VEYA
• En az 300 ton/yıl, en fazla 1000 ton/yıl su ürünleri, yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş
su ürünleri dahil (taze, taze dondurulmuş, işlenen tiplerden birinde ya da karışık tiplerde) üretim kapasitesine sahip olmalıdır.

!! İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri, bu ürünlerin atıklarının işleme ve pazarlamaları istisna olmak üzere, uygun değildir.

302YEREL ÜRÜNLER VE MİKRO İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ TEDBİRİ İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN İŞLETME KOŞULLARI :
1.302.1 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi Ve Geliştirilmesi Alt Tedbiri İçin :
1.Süs bitkileri yetiştiriciliği söz konusu olduğunda, proje kapsamındaki sera büyüklüğü en fazla 1 h.a açık alan üretiminin büyüklüğü ise en fazla 2 ha olmalıdır.
2.Tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri için başvuru sahibi Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı veya Gerçek kişi ise çiftçinin hane halkından olduğunu gösteren ‘’Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne kayıtlı olmalı ve hane halkının birine ait çiftçi kayıt belgesi olmalı, (arıcılık söz konusu olduğunda bu belge aranmaz)
3.Arıcılıkla ilgili olarak ana arı üretimi söz konusu ise, başvuru sahibi geçerli ana arı üretim izni belgesine sahip olmalı
Not: Arıcılık söz konusu olduğunda, proje kapsamında faydalanıcı, en az 50, en fazla 500 kovana sahip olmalıdır.

2.302.2 Yerel Ürünlerin Ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Alt Tedbiri İçin :

50 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 8 milyon TL’yi aşmayan mikro ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler kapsamında olmalıdır.
Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Kapsamında belirtilen illerde;

a) Desteklenecek Uygun Geleneksel El sanatları aşağıda tanımlanmıştır.

Geleneksel El Sanatları: Ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtan, el tezgâhlarında bir yardımcı araç kullanılarak yapılan işleri ifade eder.
Bu tedbir kapsamında yukarıdaki tanımda belirtilen el sanatlarına yönelik yatırımlar desteklenecektir. El sanatı tanımı ve kapsamına girmeyen faaliyetlere yönelik yatırımlar destek kapsamında değildir.

b) Desteklenecek Uygun Yerel Tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünleri .

Yerel Tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünleri: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle üretimi bir yöre, alan, bölge ile özdeşleşmiş bir tarım (gıda ve gıda olmayan) ürününü ifade eder.

Bu tedbir kapsamında, yerel tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünlerinin satış amaçlı üretimi, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yatırımlar desteklenecektir.Yerel tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünlerinin bitkisel veya hayvansal üretimi ile ilgili yatırımlar destek kapsamında değildir.

3.302.3 Kırsal Turizm Alt Tedbiri İçin:

1.50 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 8 milyon TL’yi aşmayan mikro yada küçük ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler kapsamında olmalıdır.

2.Mevcut işletmeler yukarıda belirtilen il sınırları içinde olmalıdır. Yatırım ise bu illerin kırsal alanlarında (nüfusu 20.000’in altında olan yerleşim birimleri) uygulanmalıdır.

3.Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerekli sertifikalara sahip olmalıdır.

4.Konaklama tesisleri yatırım sonunda en fazla 25 yatak kapasitesine (çift/tek) sahip olmalıdır.

5.Yeni işletmelerin inşa edilebileceği tarım alanları veya mevcut işletmelerin genişletileceği/ büyütüleceği tarım alanlarının, Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelikler ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında izinlendirilmiş olması gereklidir.
Eğer yatırım korunan bir alanda yapılacak ise (Sit Alanları, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Özel Çevre Koruma Bölgesi gibi), ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre izinlendirilmiş olmalıdır.

4.302.4 Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi Alt Tedbiri İçin :

1.Mevcut işletme ise, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ile gerekli üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır.

2.Yetiştiricilik işletmesi yılda 10 tona kadar kurulu üretim kapasitesine sahip mikro ölçekli veya 10-200 ton/yıl kurulu üretim kapasitesine sahip küçük ölçekli işletme olmalıdır.

3. Başvuru sahibi Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmalı veya sadece gerçek kişi olması durumunda ise başvuru sahibi ile aynı adreste ikamet eden kişiye ait Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belgeye sahip olmalıdır.Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten sonra alınmışsa geçerlidir.

I. Sadece gerçek kişilerde; Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi kapsamında başvuruda bulunacağı ekonomik aktivite ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetki verilen kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından düzenlenen en az 60 saatlik bir eğitim programına dair sertifikaya sahip olmalıdır ya da /kalfa/çıraklık/usta öğreticilik belgesi sunmalıdır.

II. Tüzel kişilerde, mesleki yeterlilik ile ilgili başvuru şartını sağlayan bir daimi çalışanı, başvuru teslim ve sözleşme imzalama aşmasında halen aynı işletmede çalışıyor olmalıdır.

Mandıracım Reklam

Haftanın Videosu / REKLAM

Mandıracım gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen e-posta bültenimize kayıt olun.

HAFTANIN GÖRSELİ